บริการรับทำวีซ่า


รับทำวีซ่าประเทศจีน
 
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า - ออก 1 ครั้ง ทำ 2 เล่มขึ้นไป  ราคา 2,700 บาท /  เล่ม
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า - ออก 2 ครั้ง ทำ 2 เล่มขึ้นไป  ราคา 3,700 บาท / เล่ม
ยื่นแบบธรรมดา 4 วันทำการ
 
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า - ออก 1 ครั้ง ทำ 2 เล่มขึ้นไป ราคา 3,475 บาท / เล่ม
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า - ออก 2 ครั้ง ทำ 2 เล่มขึ้นไป ราคา 4,475 บาท / เล่ม
ยื่นแบบด่วน 2 วันทำการ
 


 ***เงื่อนไข***

1. กรณีลูกค้าทำวีซ่าประเทศจีน 1 เล่ม ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่ม  1,000 บาท /เล่ม
2. หากเล่มอยู่ที่สถานทูตจีนแล้ว จะไม่สามารถดึงเล่มออกมาให้ท่านใช้ก่อนได้  ฉะนั้นต้องมั่นใจว่าเล่มที่ส่งมาแล้วจะต้องไม่มีเดินทางไปไหน
3. แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 เท่านั้น
4. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์  ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัทไม่ทราบล่วงหน้า
5. การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
6. ประเภทการยื่นขอทำวีซ่าแบบทั่วไป :ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ (กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด )
7. ประเภทการยื่นขอทำวีซ่าแบบเร่งด่วน:ใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ (กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)


สนใจติดต่อ
โทร : 02-374-1300 ต่อ 222 หรือ 087-586-0909 (คุณบาส) 
LINE : wtravel2

 
 
 
                    

Copyright © 2012-2021 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551