การทำบัตรเข้างาน กวางเจาเทรดแฟร์ 
การทำ บัตรเข้างาน กวางเจา เทรดแฟร์


เอกกสารทีใช้ในการทําบัตรเข้างาน กวางเจา เทรดแฟร์ ดังนี้
1. เล่มพาสปอร์ต
2. รูปถ่าย สีพื้นหลังขาวขนาด 2x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. นามบัตร ภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ


วิธีการทำบัตรเข้างาน กวางเจา เทรดแฟร์ มี 2 วิธี (กรณีจองทัวร์กับทางบริษัท บริษัทจะทำให้ฟรีค่ะ)
1. กรณีทีเดินทางเอง สามารถลงทะเบียน เพื่อทำบัตรเข้างานได้เลย จากหน้าเว็บไซต์ตาม link ด้านนล่างไม่มีค่าใชจ่าย แล้วถือเอกสารยืนยันการลงทะเบียน ไปทำบัตรเข้างานอีกครั้งที่ทางเข้างานกวางเจาแฟร์ โดยเข้าคิวทำบัตรเข้างานด้วยตนเองตามลำดับ
Pre-Register : https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser/

2. กรณเดินทางไปกับ บริษัททัวร์ Worantex Education & Travel Co., Ltd. ทางบริษัท บริการทำบัตรเข้างานให้ ฟรี โดยมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินงานแทน และนำบัตรมาส่งมอบให้ผู้เดินทางทุกท่านที่หน้าทางเข้างาน งานกวางเจา เทรดแฟร์
 
เงื่อนไขการทําบัตรเข้างาน กวางเจา เทรดแฟร์
1.กรณีทำบัตรเข้างานครั้งแรก จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทำได้ฟรี ทุกท่าน
2. กรณีทีเคยมีบัตรเข้างานแล้ว ทำบัตรหาย ต้องทำใหม่อีกครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 200 หยวน
หมายเหตุ: หากมีบัตรเข้างานแล้วควรเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อใช้ใหม่ในครั้งต่อไป