รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
วันที่ 15 - 19 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     26 ก.พ. 61 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –  ฮ่องกง – - เซิ้นเจิ้น อิสระ - ช็อปปิ้งห้างหลอวู่ 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  5 - 6 แถว   M  เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ (Cathay Pacific Airways)   พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ) 
15.00 น.
เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง  นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ได้เวลาอันสมควร  คณะพบกันที่จุดนัดพบ   พาท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซินเจิ้น  โดยรถโค้ช  เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
จากนั้นพาท่าน อิสระช็อปปิ้ง ห้างหลอวู่ แหล่งช็อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเมืองเซิ้นเจิ้น
ที่พัก CAA HOLY SUN HOTEL , CENTURY  PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 เซิ้นเจิ้น –ร้านหยก – ร้านยาบัวหิมะ -  กวางโจว  - ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
แวะชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน และ ร้านยาบัวหิมะ พร้อมกับให้ท่านชิมชาชื่อดังของจีน จากนั้นนำท่านสู่เมืองกวางเจา 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่ว  ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าราคาถูกซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกว่างโจว เป็นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่นี่เป็นที่ขายของให้นักท่องเที่ยวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าที่อื่นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHANหรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท 
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
ที่พัก HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4 กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 122 – เซิ้นเจิ้น – โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง ทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร , อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ 
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน
ได้เวลาสมควร พบกันที่จุดนัดหมาย พาท่านเดินทางสู่  เซิ้นเจิ้น 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
จากนั้นพาท่านดูโชว์สวยงามอลังการของ เมืองเซิ้นเจิ้น ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 
ที่พักเซินเจิ้น CAA HOLY SUN HOTEL , CENTURY  PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5 เซิ้นเจิ้น –  ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –จิวเวอร์รี่- อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน- กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
จากนั้นนำท่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเซิ้นเจิ้น  เพื่อเดินทางสู่ฮ่องกง  หลังผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านขึ้นโดยรถโค้ชเพื่อเดินทางเข้าฮ่องกง  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร ณ วันเดินทาง)  จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี คนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ   แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว  ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดี   มีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้ 
จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ   นำ ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์รี่   ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้น ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ย่านถนนนาธาน ให้ท่านมีเวลาช็อปปิ้งที่ OceanTerminal,  Harbour City สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
สมควรแก่เวลา  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
19.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX 703 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ                    Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image