รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     26 ก.พ. 61 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กวางเจา – ตลาดเป่ยจิงลู่
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL พบเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน
10.45น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา  โดยเที่ยวบินที่  TG 668
14.35น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 )
ที่พัก HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 ร้านหยก – ยาบัวหิมะ - เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ – ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว
เช้า รับประทานอาหาร  ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 2 )
นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือ และอื่นๆ ซึ่งหยกเป็นอีกหนึ่งสินคาโอท็อปของจีน จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, โรคผิวหนังต่างๆ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
เย็น รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนพระราชสานักราชวงศง์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางโจว เป็นถนนส้ันๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ือมากมายอาทิเสื้อผ้า, กระเป๋า, สินคาแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆ ย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน
ที่พัก HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 5 )
  นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 (ต่อ)
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) พิเศษ...พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  ไทย เกาหลี  ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หู ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํ้าผลไม้  เบียร์ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่ 
ที่พัก HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า

วันที่  4 กวางเจาเทรดแฟร์ – สนามบินกวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ  โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 7 )
นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122” (ต่อ)
***(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน***
21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679
23.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

                     Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image