รหัสทัวร์
ทัวร์
สายการบิน ประเทศ
ระยะเวลา ราคาเริ่มต้น 0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 25 เม.ย. 57 

วันที่ 1
วันที่ 1           กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
10.00น.         คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข 9
แถว T เคาเตอร์สายการบิน Emitates (EK) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
13.45น.         เหิรฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384
17.35น.         เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวัน
ออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...ออกทาง EXIT B 
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเซินเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  **ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Plaza Hotel หรือ ระดับเดียวกัน


วันที่ 2
วันที่ 2           กวาง -  ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 114 - ล่องแม่น้ำจูเจียง
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองกวางเจา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  **ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน  (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
17.00 น.        พร้อมกันที่จุดนัดพบ ( กรุณาตรงต่อเวลา )  
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อย นำทุกท่าน 
“ล่องแม่น้ำจูเจียง” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่างๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่งจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย การล่องเรือชมวิวดูสีสันยามค่ำคืนภายใต้อากาศที่เย็นสบายและท่ามกลางเรือแต่ละลำที่ประดับไฟสีสันสวยงามเห็นวิวสะพานแขวนที่ประดับไฟสวย และตึกสูงระฟ้าเมื่อเปิดไฟพร้อมๆ กัน ดูแล้วก็ให้สีสัน สวยงามต่างไปจากช่วงกลางวันตอนล่องเรือจะมีเลเซอร์ลำแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ก็จะเพิ่มความตื่นตาตื่นใจ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราได้รู้จักเมืองกว่างโจวยุคใหม่ได้ดีขึ้น 
เข้าสู่ที่พัก Baiyun Holiday Villa Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 3
วันที่ 3           กวางเจา - ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 114 – จูไห่  - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – ตลาดใต้ดิน
ก๊กเป่ย 
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นำท่านเดินทางสู่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท ***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองจูไห่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  **ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง
13.00น.         นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะ
โรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า“หวีหนี่” (ฟิชเชอร์เกิร์ล) รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล 
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ หรือเป่าฟู่หลิง หรือที่เราเรียกว่า “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคุ  ณของสมุนไพร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ Underground Market (ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย) ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก 2000 years Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 4
วันที่ 4            มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -
The Venetian Resort – ฮ่องกง
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านข้ามด่านสู่ เมืองมาเก๊า ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า  1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู Gate Pavilion, หอเมตตาธรรม Hall Of Benevolence, ศาลเจ้าแม่กวนอิม Hall Of Guanyin และศาลพระพุทธ Zhenjiao Chanlin จากนั้น นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of st. Paul’s) เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนและชาวญี่ปุ่นในต้นศตวรรษที่ 17 เมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆได้สร้างความวิตกให้กับชาวจีนในมาเก๊า เพราะเข้าใจว่าชาวต่างชาติจะพยายามสร้างป้อมปืนเพื่อรุกรานจีน เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซนาโด้สแควร์สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า ภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครั้งอดีตงดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งนำมาจากยุโรป ตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื่นอันงดงาม
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊าเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่า  นได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง และซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า  ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ The Venetian Resort ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบ  บสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้านมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝีพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่อาทิเช่นCoachเป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮ่องกงโดยเรือ Turbojet ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
22.10น.          ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ EK385
00.05น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการ Emitates
 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 20 KG
 • ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 • ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป
 • ค่าหัวหน้าทัวร์
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน / ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 
เอกสารจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปด้วย 
 1. นามบัตร (ควรนำติดต่อมาจำนวนมากเพื่อสะดวกในการแลกนามบัตรกับผู้ประกอบการ)
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (เพื่อทำบัตรเข้างาน)
 3. ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นำบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
หมายเหตุ
 1. กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 5. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 7. กรณีไม่ลง shop ตามรายการ Charges ท่านละ 250 HKD
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

Copyright © 2013 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ห้องเลขที่ 3 B - R4 A ชั้น 3 เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 318-6768(4 คู่สาย) โทรสาร 0-2318-6764
อีเมลล์ info@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.comกวางเจาเทรดแฟร์,กว่างโจว์ แฟร์ ,Canton Fair Tour,
แคนตันแฟร์,กวางเจาเทรดแฟร์ หรือ กว่างโจว์ แฟร์ (Canton Fair Tour),
กวางเจา เทรดแฟร์ ,ดูงาน กวางเจาแฟร์,ดูงานกว่างโจว์,ราคาทัวร์กวางเจา,ราคาทัวร์กว่างโจว์